ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร
ตำแหน่ง :ปลัด อบต.สะเอียบ
หน้าที่หลัก :093-4319988 Email : thamaehai@hotmail.co.th
ที่อยู่ :
Telephone :0934319988
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักปลัด
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานการคลัง
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : งานส่วนการศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกองช่าง
กลุ่ม / แผนก : ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัด