ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร.ต.กฤษณุ ขันทะรักษ์
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
หน้าที่หลัก :086-1819954
ที่อยู่ :259/1 ม.1 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
Telephone :086-181995
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.สะเอียบ
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภาฯ